„Take-Away“ Speisenkarte von Freitag, den 16.04.2021 – Sonntag, den 18.04.2021